martedì 15 novembre 2022

Stow. "Wspólnota Polska" wspiera naszą działalność
Ass.ne "Wspólnota Polska" sostiene la nosta attività


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w ramach projektu finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 pt. ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH NA ŚWIECIE wsparła działalność naszego stowarzyszenia na łączną kwotę 8200 zł dzięki czemu pokryliśmy prawie połowę rocznych kosztów jakie ponosi stowarzyszenie prowadząc codzienną działalność. Nasza aktywność na rzecz promocji Polski i polskości bazuje się na wkładzie osobowym i pracy wolontariuszy - społeczników, którzy nadają sens i strukturę naszej działalności,  a także napędzają całych mechanizm i umożliwiają stawianie czoła wyzwaniom biurokracji. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na usprawnienie przyziemnej pracy biurowej, której nie możemy uniknąć. Dziękujemy za wsparcie tym szczególniej, że wiemy ile pracy i wysiłku stoi za realizacją projektów takich jak ten. 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


L'Associazione "Wspólnota Polska" nell'ambito di un progetto finanziato dalla Cancelleria del Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito del concorso Polonia e Polacchi all'estero 2022 dal titolo SVILUPPO DELLE STRUTTURE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA COMUNITÀ POLACCA NEL MONDO ha sostenuto le attività della nostra associazione per un importo totale di PLN 8.200, grazie al quale abbiamo coperto quasi la metà dei costi annuali sostenuti dall'associazione durante le sue attività quotidiane. La nostra attività per la promozione della Polonia, dei Polacchi e loro cultura si basa sul contributo personale e sul lavoro di volontari che danno significato e struttura alle nostre attività, oltre a guidare l'intero meccanismo e ci consentono di affrontare le sfide della burocrazia. I finanziamenti ricevuti ci hanno permesso di migliorare il banale lavoro d'ufficio, cosa che non possiamo evitare. Grazie per il vostro supporto, soprattutto perché sappiamo quanto lavoro e quanto impegno ci sia dietro la realizzazione di progetti come questo.
La pubblicazione esprime solo il punto di vista dell'autore o degli autori e non può essere identificata con la posizione ufficiale della Cancelleria del Primo Ministro.

 

sabato 1 ottobre 2022

Dofinansowanie Szkoły i Przedszkola w roku 2022
Contributi per la Scuola nel 2022

Także w tym roku Fundacja "Wolność i Demokracja" dofinasowała działalność Przedszkola i Szkoły Polonijnej w Veneto. Ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i  Polacy za Granicą 2022 w ramach projektu realizowanego przez Fundację "Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie" nasza placówka otrzymała 7 157,50 PLN.
Anche quest'anno la Fondazione “Libertà e Democrazia” ha cofinanziato le attività della Scuola Polacca per in Veneto. Dai fondi della Cancelleria del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia nell'ambito del concorso Polonia e Polacchi all'Estero 2022 nell'ambito del progetto realizzato dalla Fondazione "Bianco-rosso ABC. Sostegno allo sviluppo dell'educazione in lingua polacca in Europa", la nostra struttura ha ricevuto PLN 7.157,50. 

sabato 10 settembre 2022

Rozpoczęcie roku szkolnego
Inaugurazione dell'anno scolastico

 W sobotę 10.09.2022 r. szkoła zaczęła się od nowa. Przed wejściem do klasy zaśpiewaliśmy hymn. Było wiele lekcji i zabaw w parku. Nie mogło zabraknąć wspólnego podwieczorku.


Sabato 10.09 la scuola e ricominciata. Prima di entrare in classe abbiamo cantato l'inno nazionale polacco. C'erano molte lezioni e giochi in cortile. Non poteva mancare una merenda tutti insieme.

sabato 11 giugno 2022

Dzień Dziecka w Polskiej Ludotece Rodzinnej
Festa dei Bambini alla Ludoteca delle Famiglie Polacche

Tradycyjne obchody Dnia Dziecka w Polskiej Ludotece Rodzinnej przybrały w tym roku formę festynu dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Fundacji Wolność i Demokracja ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2022".

Dzień Dziecka to dla naszych uczniów specjalna okazja, po pierwsze dlatego, że ich włoscy rówieśnicy nie obchodzą tego święta. Jest też to dla nas wszystkich symboliczne podsumowanie 10 miesięcy pracy i zaangażowania w Przedszkolu i Szkole Polonijnej w Veneto. 

Zakończyliśmy w ten sposób kolejny bardzo owocny rok szkolny i wspólnym biesiadowaniem pożegnalismy się na okres wakacji, Do zobacznia we wrześniu!


La tradizionale celebrazione della Giornata dei Bambini nella Ludoteka delle Famiglia Polacche ha assunto quest'anno la forma di un festa grazie al finanziamento ricevuto dalla Fondazione "Woloność i Demokracja" con i fondi provenienti dalla Cancelleria del Primo Ministro nell'ambito del concorso "Polonia e polacchi all'estero 2022".

Il Children's Day è un'occasione speciale per i nostri alunni, in primo luogo perché i loro coetanei italiani non festeggiano questa festa. È anche un simbolico riassunto di 10 mesi di lavoro e impegno per tutti noi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Polacca del Veneto. 

Così abbiamo concluso un altro fruttuoso anno scolastico e abbiamo ci salutiamo per il periodo delle vacanze, ci vediamo a settembre!

 
sabato 26 marzo 2022

Spotkanie 26 marca
L'incontro di 26 marzo

W marcu jak w garncu... tak i nasze ostatanie zajęcia były bardzo wiosenne i ciepłe.
Na początku spotkania nasze przedszkolaki poszukiwały pierwszych oznak wiosny.
Maluchy razem z panią Basią zrobiły MARZANNĘ, z którą spacerowały po ogrodzie powtarzając 


wierszyk o wiośnie. Dzięki uprzejmości pani Kingi, która przyniosła przedszkolakom pierwsze kwiatki ze swojego ogrodu, mogli je dokładnie pooglądać i zrobić przepiekne papierowe żąkile na wzór tych prawdziwych. Powtarzanie sylabek (MA, ME, MI, MO, MU, MY) zakończyło się orginalną zabawą. Sylabkowe pszczółki musiały polecieć na właściwy sylabkowy kwiatek. Na koniec zajęć dzieci wykonały przepiękne prace, wykorzystując rączki jako kontur drzewa, na którym usiadły tysiące motylków.

Natomiast w klasie 1, 2 i 3 tematem zajęć było zdrowe odżywianie. Poznawanie, które produkty są zdrowe a które szkodliwie dla zdrowia. Rozmowa na temat rodzajów tradycyjnych posiłków spożywanych w Polsce oraz pory ich spożywania w ciągu dnia, które różnią od tych we Włoszech. Dzieci pracując w grupach  próbowały ułożyć własne dzienne menu. Ćwiczyli również kilku zdaniowe wypowiedzi: Moje ulubione danie z kuchni polskiej to... Wprowadzenie pojęcia litr. Dzieci przeprowadziły bardzo ciekawy eksperyment, kosztując soki odgadywały smakiem jaki to owoc. Czytały i inscenizowały dobrze nam znany wierszyk Chory kotek i śpiewały piosenkę "witaminki". Ćwiczenia w czytaniu wyrazów ze spółgłoską "ń" i "ni". Tematem drugim były emocje - jak sobie radzić ze złością. Dzieciom zostały przedstawione trudne sytuacje, które wywołują w nas złość i próbowali rozmawiać sobie z nimi radzić (Jednym ze sposobów wyładowania niechcianych uczuć poprzez taniec) i co jest dobre, a co złe. Zwrócenie uwagi na słowa grzecznościowe: dziękuję, proszę, przepraszam .
Klasa 45 i klasa xl na ostatnich zajęciach  historycznych dowiedzieli się gdzie powstał Mazurek Dąbrowskiego i kim był Józef Wybicki. Kto utworzył Legiony polskie we Włoszech? Wybraliśmy się też  do muzeum Hymnu polskiego w Bedominie. Film pomógł uczniom przygotować się do Olimpiady poświęconej Mazurkowi Dąbrowskiego i Legionom  Polskim we Włoszech. W drugiej części zajęć uczniowie dowiedzieli się co to jest teatr kamishibai. Wspólnie przygotowaliśmy scenografię i pracowaliśmy nad tekstem do tego rodzaju teatru.lunedì 14 marzo 2022

Spotkanie 14-03-2022
L'incontro 14-03-2022


Nasze pierwsze zajęcia w marcu były pełne wrażeń, ciekawostek i wspaniałej zabawy. 

Przedszkolaki w tym tygodniu poznały bliżej "Czerwonego Kapturka", z którym zwiazana była praca plastyczna i zabawy motoryczne (np. poszukiwanie domku babci według przygotowanej mapy). 
 
Nie zabrakło muzyki, zabaw tanecznych i ruchowych pobudzacjacych spostrzegawczość. Natomiast rozmowa o teatrze i czym on jest, z pomocą teatrzyka i sześciu pacynek, zakończyła się krótkim przedstawieniem. Było wesoło, bo dzieci same i później też w parach, próbowały odegrać krótkie scenki. W drugiej części naszego spotkania powtarzaliśmy samogłoski i sylabki PA, PE, PI, PO, PY, PU/PÓ. Było dużo ćwiczeń i zabaw z tym związanych, aby lepiej je zapamiętać.

W klasie 1, 2, 3 tematem zajęć był spacer po Krakowie. Piosenką jedzie pociąg z daleka została rozpoczęta ich podróż do Krakowa. Dzieci zapoznały się z hejnałem mariackim i dodatkowo rozmowiały z jakich źródeł mogą szukać informacji o danym mieście (mapa polski, encyklopedia, przewodnik). Były również tworzone rzeźby zabytków Krakowa (Wieża Mariacka, Lajkonik, Smok Wawelski) i dzieci poznały legendy z nimi związane. Na koniec zajęć odbyły się próby ludowego tańca krakowiaka. Dzieci utrwalały spółgłoskę ł tworzać i wyszukująć nowe słowa i zostało zwrócenie uwagi na pisownie wielka literą.


Klasie  4, 5 udało się ukończyć ostatnie prace, na które wszystkie dzieci pracowały z pasją i pełnym zaangażowaniem przez te ostatnie dwa miesiące. Widać było, że temat bardzo im się spodobał, nawet wywiązała się mała grupa pomocowa, by ukończyć jedną pracę - wspólnymi siłami ci, którzy już skończyli, pomogli koledze. To są małe rzeczy, ale wszystko czemuś służy. Po przerwie z panią Bernadetą zajęli się teatrem i ciekawostkami z nim związanymi.
Za kolejne dwa tygodnie następne zajęcia. Już się nie możmy doczekać! 


12/03/2022

giovedì 10 marzo 2022

Spotkanie 26-go lutego
Incontro del 26 febbraio

Spotkanie 26-go lutego
Karnawał, czas zabawy, moment oderwania się od rzeczywistości, magia
strojów o różnej tematyce. W takiej atmosferze spotkaliśmy się w naszej szkole.
Wszystkie dzieci, młodzież i również panie nauczycielki mieli na sobie
nietypowe ubiory. Kostiumy były o wszelakiej tematyce.
Zajęcia odbyły się w takiej samej formie jak zawsze, jednak nasze sobotnie
spotkanie zostało zakończone trzema zabawami karnawałowymi, w których
wszyscy z wielką radością uczstniczyli. Mimo iż treścią przewodnią naszego
spotkania był temat o charakterze wesołym, to nie zapomnieliśmy o sytuacji w
Ukrainie i już na początku naszych lekcji zrealizowaliśmy flagę ukrainy z
odbiciem rączek wszystkich naszych uczniów, jako forma solidarności z
narodem ukarińskim.
Po symbolicznym „odcisku” małych rączek, w grupie przedszkolnej
rozmawialiśmy o bajkach, baśniach. Za pomocą różnych rekwizytów dzieci
odgadywały z jakich bajek one pochodziły. Ten magiczny temat był
nawiązaniem do karnawału. Nie zabrakło rozmowy na temat własnego
przebrania, muzyki, tańców i wszelakich zabaw.
W klasach pierwszej, drugiej i trzeciej rozmawiano o naturze, a głównie o
ptakach, zwłaszcza tych, które żyją w Polsce w okresie zimowym. Celem tych
rozmów było również uwrażliwienie dzieci na pomoc zwierzętom.
W drugiej części zajęć rozmawiano na temat karnawału, co on oznacza.
Zwrócono uwagę na głoskę „ł”.
W klasach czwartej i piątej odbyły się warsztaty teatralne. Uczniowie poznali
pojęcia związane z teatrem, obejrzeli różne rodzaje lalek teatralnych i krótki
film o różnych rodzajach teatru. Na koniec przedstawili improwizowane scenki,
w których bohaterami były pacynki.
W grupie najstarszych uczniów naszej szkoły pogłębiano wiedzę na temat
gramatyki języka polskiego. Natomiast po podwieczorku młodzież
przygotowała kącik dla wszystkich, w którym wykonywano tatuaże oraz
prezenty-nieszpodzianki dla młodyszch kolegów.
Wszyscy dobrze razem się bawili, a wszystko to możemy zobaczyć na
zamieszczonych tu fotografiach.


Incontro del 26 febbraio

Il carnevale e’ un momento di gioia, di divertimento, una forma di stacco dalla
quotidianità’, una magia di costumi di carnevale. Ci siamo incontrati in
quest’atmosfera.
Tutti indossavano dei vestiti di tematica diversa.
L’incontro e’ stato svolto nella forma tradizionale, ma verso la fine ci siamo
trovati tutti in un grande salone dove abbiamo giocato, ballato e festeggiato.
Tutti si sono divertiti molto. Ed anche se il tema del nostro incontro era molto
gioioso, non ci siamo dimenticati di tutto ciò’ che e’ accaduto in Ucraina e tutti
gli alunni della nostra scuola hanno fatto le impronte delle loro manine, nei
colori della bandiera ucraina, come forma di solidarietà con il popolo ucraino.
Dopo aver realizzato questa iniziativa, nel gruppo dell’asilo si e’ parlato delle
favole, delle fiabe. Non sono mancati giochi di vario tipo, musica, danza. Tutto
nell’atmosfera di carnevale.
Nelle classi prima, seconda e terza gli alunni hanno parlato della natura ed in
specifico degli uccelli, soprattutto quelli che vivono in Polonia nel periodo
invernale. L’obiettivo di questa tematica era anche sensibilizzare i bambini
all’aiuto che dobbiamo dare a questi animali. Nella seconda parte della lezione
e’ stato spiegato cosa vuole dire “il carnevale”. Si e’ prestato l’attenzione alla
lettera “ł”.
Nelle classi quarta e quinta e’ stato realizzato il laboratorio teatrale. Gli alunni
hanno parlato dei vari tipi di teatro. Hanno improvvisato anche uno spettacolo a
cui hanno partecipato dei burattini.
Nella classe dei più’ grandi gli alunni avevano approfondito le regole della
grammatica polacca, mentre nella seconda parte dell’incontro hanno preparato
dei giochi di carnevale per tutti.
Tutti con grande gioia e divertimento hanno partecipato l’ultima parte
dell’incontro. Tutto questo possiamo osservare nelle fotografie.

sabato 12 febbraio 2022

Spotkanie 12go lutego 2022

Jak zawsze na dzisiejszym spotkaniu w naszej szkole było różnorodnie i w każdej klasie zostały zrealizowane inne zagadnienia.

W grupie przedszkolnej nadal zgodnie z porą roku dominuje temat „zima”. Właśnie zimy dotyczyła bajka „Przygód kilka wróbla Ćwirka”, którą obejrzeli najmłodsi podopieczni Polskiej Ludoteki Rodzinnej. Poznane słownictwo zostało utrwalone podczas zabaw motorycznych i plastycznych. Lektura książki „Mały żółty i mały niebieski” Leo Lionni wprowadziła dzieci w magię tworzenia kolorów i również w tematykę dotyczącą rodziny. Oczywiście nie zabrakło też śpiewania piosenek.

W klasach pierwszej, drugiej i trzeciej rozmawiano o historii Polski pokazując na mapie dawne i współczesne granice kraju. Zwrócono uwagę na kraje, które aktualnie sąsiadują z ojczyzną. Na podstawie tekstu legendy „O Syrence warszawskiej” dzieci wykonały prace plastyczne. Po przerwie natomiast pani Joanna przybliżyła dzieciom sylwetkę polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Słuchano jego utworów, a następnie dzieci tworzyły własne wykorzystując do tego przyniesione specjalnie na zajęcia własne instrumenty muzyczne. Te zajęcia zdecydowanie odbiły się echem we wszystkich salach.


Na zajęciach w klasie czwartej i piątej rozmawiano o optymistycznym nastawieniu, o jego znaczeniu i jak pozytywnie na nas wpływa. Podczas części gramatycznej lekcji języka polskiego uczono się zasad pisowni partykuły „NIE” z czasownikiem. 

Najstarsi uczniowie naszej szkoły mierzyli się z tematem dotyczącym czasu, jego spędzania i codziennych czynności. Przebieg lekcji urozmaiciła „dydaktyczna” gra w „Piotrusia” i bardzo dynamiczne kalambury.


Było miło i aktywnie. Zobaczcie sami:

Do zobaczenia już na następnym spotkaniu!
sabato 29 gennaio 2022

Spotkanie 29-go stycznia 2022 roku
Incontro del 29 gennaio 2022

„Zima, zima, zima, pada, pada śnieg…”, słowami tej oto piosenki dla dzieci możemy dziś rozpocząć krótki opis zajęć, które odbyły się w Ludotece 29-go stycznia.
Przedszkolaki, jak zawsze, czynnie pracowały tym razem tworząc przepiękne i ogromne płatki śniegiu z waty. Pani Basia wytłumaczyła maluszkom jak w magiczny sposób natura tworzy płatki śniegu. Ależ to było wyzwanie! Dzieci poznawały i utrwalały słownictwo związane z okresem zimowym. A oprócz tego, utrwalano sylabki PA, PE, PI, PO, PU/PÓ, PY kolorując je w przeróżne kolory.
Klasa pierwsza, druga i trzecia również utrwalała nowe słownictwo o zimie poznając przez to dużo zabaw związanych z tym tematem, i które dzieciom w Polsce są bardzo znane. Dzieci tworzyły przepiękne bałwany z masy śniegowej. Oczywiście nie zabrakło też części gramatycznej naszego języka ojczystego.
Tematem przewodnim w klasie czwartej i piątej była historia rodziny. Młodzież dużo na ten temat rozmawiała i tworzyła przepiękne opowiadania używając z wielką odwagą zaawansowanego języka polskiego. 


„Inverno, inverno, inverno, …” le parole di questa canzone per bambini possono essere l’inizio della breve descrizione dell’ultimo incontro svolto il 29 gennaio 2022.
I bambini di età prescolare, come sempre, hanno lavorato attivamente creando dei bei fiocchi di neve realizzati con cotone. La maestra Barbara ha spiegato loro come magicamente nascono queste meraviglie della natura.  E’ stata una sfida interessante!
In più, i bambini hanno conosciuto il lessico riferito al tema dell’inverno. Oltre questo, hanno memorizzato le nuove sillabe PA, PE, PI, PO, PU/PÓ, PY colorandole in tutti i colori.
Le classi prima, seconda e terza ugualmente hanno studiato il lessico riferito all’inverno parlando e conoscendo molti giochi invernali di movimento, che sono molto famosi in Polonia. I bambini hanno creato dei bei pupazzi di neve realizzati in pasta di sale. Naturalmente, non è mancata la parte della grammatica della nostra lingua madre.
L’argomento principale dell’incontro nella classe quarta e quinta è stata la storia della famiglia. La gioventù con molto orgoglio ha parlato delle origini polacche, ed anche quelle italiane, utilizzando sempre di più il livello di lingua polacca più avanzato.


sabato 15 gennaio 2022

„Dzień Babci i Dziadka”
„La Festa dei Nonni”

Tematem przewodnim zajęć we wszystkich klasach i grupie przedszkolnej był Dzień Babci i Dziadka, który w Polsce jest obchodzony 21-go i 22-go stycznia. Jest to święto, o którym nikt nie może zapomnieć. W naszej szkole uczniowie dzielnie pracowali tworząc prześliczne laurki i wzbogacając związane z tym świętem słownictwo. Nie zabrakło też zabaw leksykalnych, pomagających  pogłębić wzajemną wiedzę dzieci odnośnie ich rodzin i ich polskich korzeni.

Dzieci z klasa 1-2-3 zorganizowały nawet przedstawienie z tej okazji. Tylko w ten sposób, wzbudzając wyobraźnię, można łatwo przyswoić nowe słownictwo i zachować w pamięci naprawdę miło spędzone chwile. Zamieszczone poniżej fotografie poniżej odzwierciedlają przyjemnie spędzony czas.

Zajęcia w klasach 4-5 dotyczyły historii własnej rodziny. Każdy ciekawie o sobie opowiadał i poprzez to mógł lepiej poznać swoich polsko-włoskich rówieśników.  Pamięć o dziadkach doskonale wpisała się w tematykę spotkania, która będzie kontynuowana.  

W grupie przedszkolnej natomiast, nie zabrakło przepięknych laurek dla dziadków. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem wykonały to zadanie. Później, w drugiej części zajęć, były rozmowy o zimie i o tej tematyce zrealizowano dużo prześlicznych prac plastycznych.
Poniższe zdjęcia to najlepszy dowód na to, że zawsze miło i czynnie spędzamy czas.


Il tema principale di questo incontro nella nostra scuola è stata la Festa dei Nonni che in Polonia si celebra il 21 e il 22 di gennaio. Nessuno si dimentica mai di questi giorni. Anche i ragazzi della nostra scuola hanno lavorato con entusiasmo realizzando biglietti di auguri per i nonni e nello stesso tempo hanno memorizzato il lessico riferito a questa festa. Attraverso i vari giochi e le attività tutti gli alunni hanno potuto conoscere meglio loro famiglie e le radici polacche.

Nelle classi prima, seconda e terza gli alunni hanno organizzato anche uno spettacolo in cui si è parlato dei nonni. Questo è un modo migliore attraverso quale si può memorizzare i vocaboli nuovi e passare il tempo in maniera molto simpatica che per sempre rimane nella memoria di tutti.
Tutto questo possiamo osservare nelle fotografie qui sopra.

Nelle classi quarta e quinta gli alunni hanno parlato della loro storia famigliare. Ognuno l’ha raccontata in maniera molto interessante ed appassionante.

Anche i nostri bambini dell’asilo, nella prima parte del pomeriggio, hanno lavorato molto creando dei bellissimi biglietti di auguri per i loro nonni. 

Invece la seconda parte dell’incontro è stata dedicata a parlare e conoscere il lessico riferito all’inverno realizzando dei bei lavori manuali.

Le foto che potete vedere qui testimoniano il tempo trascorso nell’atmosfera simpatica, divertente ed istruttiva.