martedì 28 aprile 2009

Cele / Obiettivi

- głównym celem projektu jest stworzenie miejsca rodzinom polskim jak i mieszanym z dziećmi w wieku przedszkolnym, ktore daje możliwość kultywowania języka polskiego i narodowych tradycji, miejsce które dzieciom oferuje mozliwość zabawy pod okiem wykwalifikowanego personelu w języku polskim, a rodzicom daje możliwość przebywania z innymi polskimi rodzicami, którzy na codzień spotykają się z podobnymi problemami w wychowaniu pociech czy życiu na emigracji

- il macro obiettivo del progetto è quello di offrire alle famiglie polacche e miste con i figli in età prescolare , la possibilità di coltivare le tradizioni e la lingua polacca, in uno spazio dove, grazie all’incontro con i connazionali, è possibile preservare l’identità nazionale, anche a beneficio dei bambini, eaccoglierei disagi educativi, dovuti all’integrazione, delle famiglie neo arrivate


Inne cele
/Obiettivi traversali

- organizacja zajęć dydaktycznych w języku polskim w oparciu o nasze tradycje kulturowe, historię, literaturę, muzykę, poprzez zabawę i warsztaty plastyczne, teatralne itp., zarówno dla samych dzieci jak i całych rodzin

- pomoc rodzicom w nauczaniu dzieci języka ojczystego

- pomoc rodzinom w pokonywaniu problemów z jakimi mogą się spotykać na codzień rodziny emigrantów polskich

- przygotowanie dzieci do pójscia do szkoły polskojęzycznej

- wymiana doświadczeń z innymi placówkami tego typu w Polsce i na świecie, poprzez kontakt via internet (przesyłanie zdjęć, prac, wymiana pomysłów)

- udział w konkursach (wysyłanie prac poprzez internet lub pocztę)- la possibilità di partecipare alle varie attività didattiche, ludiche, manuali ecc. indirizzate sia ai piccoli che alle famiglie in lingua polacca, basandosi sulle tradizioni polacche, sulla cultura, la storia, la letteratura e la musica

- sostenere i genitori nell’insegnamento della lingua polacca

- sostenere le famiglie nelle problematiche quotidiane di inserimento nel territorio e della cultura della nazione ospitante

- preparazione didattica dei bambini che frequenteranno la Scuola Polacca Elementare

- creazione di rete con realtà affini in Italia e in Polonia

- partecipazione ai concorsi polacchi e non solo indirizzati ai più piccoli

Miejsce
Luogo

Zajęcia Polskiej Ludoteki Rodzinnej odbywają się w Przedszkolu Fundacji Cav. L. Chiericati w Campiglia dei Berici (Vi), in Via Roma 42. Spotykamy się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty po południu, w godzinach od 16.00 do 19.00
Plan zajęć na rok 2011

L'attività della Ludoteca Polacca delle Famiglie si realizza presso la Scuola Materna della Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato Cav. L. Chiericati di Campiglia dei Berici (Vi), in Via Roma 42. Ci incontriamo circa 2 volte al mese, al sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Programma d'attività anno 2011

Nasza Ludoteka
La nostra ludoteca

Polska Ludoteka Rodzinna to miejsce spotkań dla rodzin polskich lub mieszanych z dziećmi w wieku do 6 lat, które nie uczęszczają do szkoły podstawowej. Miejsce, w którym dzieci mogą bawić się w bezpiecznym i przyjaznym dla nich otoczeniu, pod opieką nauczycieli, mówiących w języku polskim, a rodzice będą mieli możliwość spotkania innych rodziców, których dzieci w przyszłości będą dwujęzyczne.

Polska Ludoteka Rodzinna to od września 2010 roku również Szkoła Polonijna. Obecnie w naszej Szkole posiadamy pierwszą i drugą klasę na poziomie szkoły podstawowej. Dzieci pracują na polskich podręcznikach WSiP, pod opieką polskiego nauczyciela, w oparciu o podstawę programową MEN dla szkół polonijnych. Nauka w naszej szkole to prawdziwa przyjemność! Dbamy nie tylko o edukację kulturalną i patriotyczną naszych dzieci - zapoznajemy je również ze sztuką polską obecną we Włoszech, z tradycjami naszych przodków dotyczącymi świąt zarówno religijnych jak i państwowych. Tylko u nas dzieci uczą się naprawdę poprzez zabawę!

Na życzenie zainteresowanych rodziców, którzy  nie mówią po polsku, możemy stworzyć możliwość udziału w kursie języka polskiego na poziomie podstawowym.

Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa, wejście do Ludoteki jest możliwe tylko w skarpetkach antypoślizgowych (dorośli mogą mieć zwykłe skarpetki).

Personel
Mgr Barbara Czyżewska – pedagog ze specjalizacją w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, koordynator zajęć.
Mgr Bernardeta Janiszewska – historyk i filozof, mediator interkulturalny.

Mgr Joanna Oborzyńska - pedagog ze specjalizacją w zakresie nauczania wczesnoszkolnego.
  Od lewej: B.Czyżewska,  A.Maciejko, J.Oborzyńska, A.Jankowska, B. Janiszewska
Mgr Anna Katarzyna Maciejko - filolog francuski i niemiecki, nauczyciel językowy.
Mgr Agata Maria Jankowska - socjolog.
Mgr Agnieszka Kluzek - polonista.
Mgr Barbara Michalak - geograf.

Ludoteka delle Famiglie Polacche è uno spazio destinato all'incontro tra le famiglie originarie della Polonia con i bambini fino ai 6 anni, che non frequentano ancora la scuola elementare. E' uno spazio dove i bambini possono giocare gestiti da educatori di madrelingua polacca, e i genitori hanno la possibilità di incontrare altri genitori con cui condividere l'esperienza di educare i bambini nel bilinguismo.

Dal settembre 2010 la Ludoteca delle Famiglie Polacche offre un servizio in più anche alle famiglie con i bambini in età scolare. Attualmente la Scuola Polacca nel Veneto creano la prima e seconda classe di livello elementare. I bambini studiano basandosi sui libri ed esercizi delle scuole polacche, sulla base del programma di studio destinato alle scuole polacche all'estero del Ministero dell'Istruzione polacco. Solo da noi i vostri figli si divertiranno studiando. Non ci limitiamo ad insegnare il polacco, vogliamo ampliare la nostra offerta preparando ai nostri studenti le attività per conoscere la cultura, la tradizione, le feste sia catoliche che nazionali.

Per i genitori italiani e stranieri offriamo la possibilità di imparare la lingua polacca organizzando i corsi per adulti su richiesta.

Per i motivi di igiene e sicurezza, nella Ludoteca si possa entrare solamente indossando i calzini antiscivolo (gli adulti possono indossare i calzini normali o copriscarpe).

Personale
Dott.ssa Barbara Czyżewska – pedagogista, specializzata in educazione fisica ed educazione alla salute, coordinatrice delle attività.
Dott.ssa Bernardeta Janiszewska – laureata in storia e filosofia, mediatrice culturale.
Dott.ssa  Joanna Oborzyńska - pedagogista.
Dott.ssa Anna Katarzyna Maciejko - laureata in lingue.
Dott.ssa Agata Maria Jankowska - laureata in scienze sociali.
Dott.ssa Barbara Michalak - laureata in geografia.
Dott.ssa Agnieszka Kluzek - laureata in filologia polacca.

venerdì 24 aprile 2009

Wielkie otwarcie

Serdecznie zapraszamy na wielkie otwarcie, ktore odbedzie sie dnia 1 czerwca 2009 roku o godzinie 16.00