sabato 4 dicembre 2021

Koncert kolęd w Weronie
Concerto natalizio a Verona

W wymownie udekorowanym wnętrzu sali teatralnej budynku zespołu szkół prowadzonych przez Cooperativa Sociale "Cultura e Valori" w Weronie odbył się dzisiaj Koncert Bożonarodzeniowy. Artystka, pani Aleksandra Ogórkiewicz wprowadziła wszystkich obecnych w magiczną atmosferę.
Gwiazdami dzisiejszego wieczoru były też dzieci z Przedszkola Polonijnego w Weronie, które nie bez tremy 
po raz pierwszy wystąpiły razem na scenie. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Konsul Adrianna Siennica.

Był to wspaniały wieczór, który wzruszył wiele osób i pozwolił poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Jego realizacja była możliwa dzięki determinacji koordynator Szkoły Polonijnej w Weronie pani Marty Szkiłądź, pomocy rodziców i wsparciu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Projekt został dofinansowany w kwocie 2550,00 zł ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 - Wydarzenia polonijne za granicą -  Wsparcie wydarzeń kulturalnych w Irlandii, Francji, Hiszpanii i Włoszech.


Oggi, presso decorata in modo suggestivo sala teatrale del plesso scolastico gestito dalla Cooperativa Sociale "Cultura e Valori" di Verona, si è svolto il Concerto Natalizio.  L'artista, la signora Aleksandra Ogórkiewicz, ha introdotto tutti nella magica atmosfera delle feste.

Protagonisti della serata di stasera sono stati indubbiamente anche i bambini dell'asilo della Scuola Polacca di Verona, che, non senza timore, si sono esibiti per la prima volta assieme sul palco. Siamo stati onorati dalla presenza della Console Adrianna Siennica.

È stata una grande serata che ha fatto commuovere tante persone e fatto sentire loro la magia del prossimo Natale. La sua attuazione è stata possibile grazie alla determinazione della coordinatrice della Scuola Polacca di Verona, la Sig.ra Marta Szkiłądź, all'aiuto dei genitori e al sostegno dell'Associazione “Wspólnota Polska”.

Il progetto è stato cofinanziato per un importo di PLN 2.550,00 dai fondi della Cancelleria del Primo Ministro nell'ambito del concorso Polonia e Polacchi all'Estero 2021 - Eventi della diaspora polacca all'estero - Sostegno a eventi culturali in Irlanda, Francia, Spagna e Italia.

sabato 5 giugno 2021

Spotkanie z pisarką Panią Justyną Bednarek i urodziny Ludoteki
L’incontro con la scrittrice Justyna Bednarek e il compleanno della Ludoteca

Dzisiejsze spotkanie w Ludotece było naprawdę niebywałe i bardzo interesujące. Gościła u nas polska pisarka Pani Justyna Bednarek, autorka wielu ciekawych książek dla dzieci, takich jak „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, która została przetłumaczona między innymi na język włoski, hiszpański, grecki czy czeski. 

Podczas spotkania Pani Justyna opowiedziała nam jak doszło do tego, że stała się  pisarką dziecięcych książek i w kilku słowach opisała nam o czym są jej dzieła autorskie. Wszystkie dzieci, od najmłodyszch do najstarszych, dzielnie uczestniczyły w spotkaniu odpowiadając na pytania Pani Justyny. Zainteresowanie było bardzo duże. Na koniec spotkania każdy uczeń naszej szkoły i przedszkola otrzymał książkę autorki oczywiście z jej autografem. 

Po tak interesującym spotkaniu nadszedł moment, aby uczcić urodziny naszej Ludoteki. Mieliśmy przyjemność gościć wsród nas panią Konsul Adriannę Siennicką, burmistrza gminy Campiglia dei Berici Massimo Zulian, wice burmistrza gminy Campiglia dei Berici Filippo Carpanese i wice prezesa Fundacji Cav. Chiericcati pana Gianfranco Pagliarin. Nasi goście dodali w kilku słowach, to jak ważne i piękne jest wspieranie dwujęzyczności, w dosłownym znaczeniu tego słowa, fundamentalnej dla naszych dzieci.

Nasze spotkanie zostało symbolicznie uhonorowane tortem.

Wszyscy życzymy sobie, aby nasza Ludoteka, Szkoła Polonijna i Przedszkole mogły trwać jak najdłużej.

Wszystkiego najlepszego!


5/06/2021

L’incontro con la scrittrice Justyna Bednarek e il compleanno della Ludoteca

L’incontro di oggi, che si è tenuto nella Ludoteca, è stato davvero straordinario ed interessante. Abbiamo avuto l’onore di ospitare la scrittrice polacca Justyna Bednarek, l’attrice di molti e famosi libri per bambini, come “L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri)”, tradotto in varie lingue tra cui italiano, spagnolo, greco o ceco.

Durante questo appuntamento particolare la signora Bednarek ci ha raccontato come ha fatto a diventare famosa ed in poche parole ci ha descritto i suoi lavori straordinari per i bambini. Tutti i bambini, dai più piccoli ai più grandi, hanno partecipato con grande l’entusiasmo rispondendo alle domande della scrittrice. La partecipazione è stata di massimo interesse. Alla fine ogni alunno della nostra scuola ed asilo ha ricevuto un libro dell’ospite ovviamente con la sua firma.

Dopo un incontro così coinvolgente è arrivato il momento per festeggiare il compleanno della Ludoteca. Abbiamo avuto l’onore di ospitare il Console Generale Signora Adrianna Siennicka, il Sindaco di Campiglia dei Berici Massimo Zulian, il Vicesindaco di Campiglia dei Berici Filippo Carpanese e Vicepresidente della Fondazione Cav. Chiericcati Signor Gianfranco Pagliarin. I nostri ospiti hanno sottolineato quanto bello ed importante è appoggiare il bilinguismo, nel vero senso della parola, così importante per il  futuro dei nostri bambini.

Questo evento è stato simbolicamente onorato con una ottima torta.

Tutti ci auguriamo che la nostra Ludoteca, Scuola polacca e scuola dell'infanzia possano continuare più a lungo possibile il loro utile servizio.

Tanti auguri!

sabato 10 aprile 2021

Pomarańczowy punkt widzenia
Un punto di vista arancione

Z “pomarańczowego punktu widzenia” to sobotnie spotkanie miało bardzo istotny wymiar. Stres był spory, a wątpliwości  jeszcze większe. Nasz Region wrócił do strefy pomarańczowej. Działalność przedszkola i szkoły są dozwolone, ale jak dostać się do niej bez przemieszczania się? Po przebrnięciu przez całą masę "papierologii", liczne telefony do urzędów, instytucji oraz poszukiwanie odpowiedniego paragrafu i najtrafniejszego opisu sytuacji, nadszedł moment zmierzenia się z rzeczywistością. A rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania...
Dal punto di vista “arancione” l’incontro di sabato scorso ha avuto una grande risonanza. Nell’aria si percepiva grande stress e maggiore incertezza. La Regione Veneto è tornata in zona arancione. Per quanto riguarda l’istruzione ed attività culturali ed educative, anche nella nostra scuola ed asilo le lezioni sono consentite, ma come potevamo trovarci rispettando le restrizioni intercomunali? Dopo aver controllato faticosamente tutte le normative, effettuato numerose telefonate agli uffici pubblici, istituzioni e dopo aver trovato la circolare adeguata, è arrivato il momento per misurarsi con la realtà. Ed essa ha superato tutte le aspettative… 

Po pierwsze dopisała nam pogoda choć prognozy na to nie wskazywały.
Frekwencja była wzorowa i choć zapowiedziana, dodała wiatru w żagle. Zajęcia odbyły się według planu i bez "kolizji", bo od września nasze procedury zapewniają ich przeprowadzanie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa sanitarnego. Spotkałyśmy się z dziećmi, usłyszałyśmy ich głosy, śmiech i "ufffff" na zapowiedź zadania domowego.
In primo luogo, abbiamo potuto godere del bel tempo anche se le previsioni avevano indicato il contrario. Secondo, la presenza degli alunni è stata  come annunciato esemplare e quindi ci ha donato ancora un maggiore coraggio. Le lezioni sono state svolte secondo la programmazione e senza “incidenti”, perché da settembre le nostre procedure assicurano che tutto si realizzi secondo le normative sanitarie previste. Ci siamo trovate con i bambini, abbiamo sentito le loro voci, risate ed “uufffaa” per l’annuncio dei compiti per casa.

Jak głosiła pewna reklama są w życiu rzeczy bezcenne, za pozostałe płaci się kartą. Ta sobota była BEZCENNA, a trudności związane z jej organizacją nabrały niebywałego sensu. I nawet strefa pomarańczowa, oczywiście o niebo lepsza od czerwonej, zrobiła się taka jakby trochę jaśniejsza, jakby z odcieniem żółtego. 
Życzmy sobie nawzajem szczęśliwego powrotu do normalności, kiedy to brak zajęć w Ludotece oznaczał jedynie lato lub przerwę świąteczną. 
Do zobaczenia za dwa tygodnie! (JA)

Come diceva una famosa pubblicità: nella vita ci sono cose che non hanno prezzo, tutte le altre si possono pagare con la carta di credito. E proprio questo sabato è stato per noi impagabile, ridimensionando gli sforzi e le difficoltà per organizzare la giornata. Anche la zona arancione, ovviamente un po' meglio di quella rossa, è diventata ancora più chiara, come se avesse le sfumature del giallo. 
Ci auguriamo un bel rientro alla normalità e l’assenza in Ludoteca consideriamola come fosse stata solamente una chiusura festiva o pausa estiva.
Arrivederci fra due settimane! (tłum.AO)

lunedì 5 aprile 2021

Rodzinne Wyzwanie Wielkanocne
Sfida di Pasqua in Famiglia

Kolejne wyzwanie, tym razem rodzinne, za nami. Oto jego efekty.
Un'altra sfida, questa volta in famiglia, terminata. Ed ecco i suoi risultati.

domenica 4 aprile 2021

giovedì 1 aprile 2021

Wielkanoc - polskie tradycje
Pasqua - le tradizioni polacche


Polska, to kraj barwnie zróżnicowany jeśli chodzi o święta i tradycje. 
La Polonia è un paese che ha diversi modi di esprimere le proprie tradizioni.lunedì 8 marzo 2021

Dzień Kobiet
Festa della Donna


Każda z nas pragnie, aby nasze córki, koleżanki, siostry i inne znane nam kobiety były odważne, silne i świadome siebie. 

Ognuna di noi vuole che le nostre figlie, amiche, sorelle ed altre donne che conosciamo siano coraggiose, forti e sicure di loro stesse. 

sabato 6 marzo 2021

10 kroków do nauki czytania w języku ojczystym
10 passaggi per imparare a leggere nella tua lingua madre

KSIĄŻKA (NIE) TYLKO OD ŚWIĘTA - projekt Fundacji Metropolia Dzieci realizowany w placówkach polonijnych na całym świecie - także w Przedszkolu i Szkole Polonijnej w m. Campiglia dei Berici i Szkole Polonijnej "Konik Polski" w Weronie.


LIBRO (NON) SOLO DI FESTA - un progetto della Fondazione Metropoli dei Bambini realizzato nelle istituzioni della diaspora polacca nel mondo - anche nella Scuola Polacca nel Vento in Campiglia dei Berici (VI) e la Scuola Polacca "Konik Polski" a Verona.