sabato 4 dicembre 2021

Koncert kolęd w Weronie
Concerto natalizio a Verona

W wymownie udekorowanym wnętrzu sali teatralnej budynku zespołu szkół prowadzonych przez Cooperativa Sociale "Cultura e Valori" w Weronie odbył się dzisiaj Koncert Bożonarodzeniowy. Artystka, pani Aleksandra Ogórkiewicz wprowadziła wszystkich obecnych w magiczną atmosferę.
Gwiazdami dzisiejszego wieczoru były też dzieci z Przedszkola Polonijnego w Weronie, które nie bez tremy 
po raz pierwszy wystąpiły razem na scenie. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Konsul Adrianna Siennica.

Był to wspaniały wieczór, który wzruszył wiele osób i pozwolił poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Jego realizacja była możliwa dzięki determinacji koordynator Szkoły Polonijnej w Weronie pani Marty Szkiłądź, pomocy rodziców i wsparciu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Projekt został dofinansowany w kwocie 2550,00 zł ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 - Wydarzenia polonijne za granicą -  Wsparcie wydarzeń kulturalnych w Irlandii, Francji, Hiszpanii i Włoszech.


Oggi, presso decorata in modo suggestivo sala teatrale del plesso scolastico gestito dalla Cooperativa Sociale "Cultura e Valori" di Verona, si è svolto il Concerto Natalizio.  L'artista, la signora Aleksandra Ogórkiewicz, ha introdotto tutti nella magica atmosfera delle feste.

Protagonisti della serata di stasera sono stati indubbiamente anche i bambini dell'asilo della Scuola Polacca di Verona, che, non senza timore, si sono esibiti per la prima volta assieme sul palco. Siamo stati onorati dalla presenza della Console Adrianna Siennica.

È stata una grande serata che ha fatto commuovere tante persone e fatto sentire loro la magia del prossimo Natale. La sua attuazione è stata possibile grazie alla determinazione della coordinatrice della Scuola Polacca di Verona, la Sig.ra Marta Szkiłądź, all'aiuto dei genitori e al sostegno dell'Associazione “Wspólnota Polska”.

Il progetto è stato cofinanziato per un importo di PLN 2.550,00 dai fondi della Cancelleria del Primo Ministro nell'ambito del concorso Polonia e Polacchi all'Estero 2021 - Eventi della diaspora polacca all'estero - Sostegno a eventi culturali in Irlanda, Francia, Spagna e Italia.