martedì 15 novembre 2022

Stow. "Wspólnota Polska" wspiera naszą działalność
Ass.ne "Wspólnota Polska" sostiene la nosta attività


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w ramach projektu finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 pt. ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH NA ŚWIECIE wsparła działalność naszego stowarzyszenia na łączną kwotę 8200 zł dzięki czemu pokryliśmy prawie połowę rocznych kosztów jakie ponosi stowarzyszenie prowadząc codzienną działalność. Nasza aktywność na rzecz promocji Polski i polskości bazuje się na wkładzie osobowym i pracy wolontariuszy - społeczników, którzy nadają sens i strukturę naszej działalności,  a także napędzają całych mechanizm i umożliwiają stawianie czoła wyzwaniom biurokracji. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na usprawnienie przyziemnej pracy biurowej, której nie możemy uniknąć. Dziękujemy za wsparcie tym szczególniej, że wiemy ile pracy i wysiłku stoi za realizacją projektów takich jak ten. 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


L'Associazione "Wspólnota Polska" nell'ambito di un progetto finanziato dalla Cancelleria del Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito del concorso Polonia e Polacchi all'estero 2022 dal titolo SVILUPPO DELLE STRUTTURE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA COMUNITÀ POLACCA NEL MONDO ha sostenuto le attività della nostra associazione per un importo totale di PLN 8.200, grazie al quale abbiamo coperto quasi la metà dei costi annuali sostenuti dall'associazione durante le sue attività quotidiane. La nostra attività per la promozione della Polonia, dei Polacchi e loro cultura si basa sul contributo personale e sul lavoro di volontari che danno significato e struttura alle nostre attività, oltre a guidare l'intero meccanismo e ci consentono di affrontare le sfide della burocrazia. I finanziamenti ricevuti ci hanno permesso di migliorare il banale lavoro d'ufficio, cosa che non possiamo evitare. Grazie per il vostro supporto, soprattutto perché sappiamo quanto lavoro e quanto impegno ci sia dietro la realizzazione di progetti come questo.
La pubblicazione esprime solo il punto di vista dell'autore o degli autori e non può essere identificata con la posizione ufficiale della Cancelleria del Primo Ministro.