giovedì 10 marzo 2022

Spotkanie 26-go lutego
Incontro del 26 febbraio

Spotkanie 26-go lutego
Karnawał, czas zabawy, moment oderwania się od rzeczywistości, magia
strojów o różnej tematyce. W takiej atmosferze spotkaliśmy się w naszej szkole.
Wszystkie dzieci, młodzież i również panie nauczycielki mieli na sobie
nietypowe ubiory. Kostiumy były o wszelakiej tematyce.
Zajęcia odbyły się w takiej samej formie jak zawsze, jednak nasze sobotnie
spotkanie zostało zakończone trzema zabawami karnawałowymi, w których
wszyscy z wielką radością uczstniczyli. Mimo iż treścią przewodnią naszego
spotkania był temat o charakterze wesołym, to nie zapomnieliśmy o sytuacji w
Ukrainie i już na początku naszych lekcji zrealizowaliśmy flagę ukrainy z
odbiciem rączek wszystkich naszych uczniów, jako forma solidarności z
narodem ukarińskim.
Po symbolicznym „odcisku” małych rączek, w grupie przedszkolnej
rozmawialiśmy o bajkach, baśniach. Za pomocą różnych rekwizytów dzieci
odgadywały z jakich bajek one pochodziły. Ten magiczny temat był
nawiązaniem do karnawału. Nie zabrakło rozmowy na temat własnego
przebrania, muzyki, tańców i wszelakich zabaw.
W klasach pierwszej, drugiej i trzeciej rozmawiano o naturze, a głównie o
ptakach, zwłaszcza tych, które żyją w Polsce w okresie zimowym. Celem tych
rozmów było również uwrażliwienie dzieci na pomoc zwierzętom.
W drugiej części zajęć rozmawiano na temat karnawału, co on oznacza.
Zwrócono uwagę na głoskę „ł”.
W klasach czwartej i piątej odbyły się warsztaty teatralne. Uczniowie poznali
pojęcia związane z teatrem, obejrzeli różne rodzaje lalek teatralnych i krótki
film o różnych rodzajach teatru. Na koniec przedstawili improwizowane scenki,
w których bohaterami były pacynki.
W grupie najstarszych uczniów naszej szkoły pogłębiano wiedzę na temat
gramatyki języka polskiego. Natomiast po podwieczorku młodzież
przygotowała kącik dla wszystkich, w którym wykonywano tatuaże oraz
prezenty-nieszpodzianki dla młodyszch kolegów.
Wszyscy dobrze razem się bawili, a wszystko to możemy zobaczyć na
zamieszczonych tu fotografiach.


Incontro del 26 febbraio

Il carnevale e’ un momento di gioia, di divertimento, una forma di stacco dalla
quotidianità’, una magia di costumi di carnevale. Ci siamo incontrati in
quest’atmosfera.
Tutti indossavano dei vestiti di tematica diversa.
L’incontro e’ stato svolto nella forma tradizionale, ma verso la fine ci siamo
trovati tutti in un grande salone dove abbiamo giocato, ballato e festeggiato.
Tutti si sono divertiti molto. Ed anche se il tema del nostro incontro era molto
gioioso, non ci siamo dimenticati di tutto ciò’ che e’ accaduto in Ucraina e tutti
gli alunni della nostra scuola hanno fatto le impronte delle loro manine, nei
colori della bandiera ucraina, come forma di solidarietà con il popolo ucraino.
Dopo aver realizzato questa iniziativa, nel gruppo dell’asilo si e’ parlato delle
favole, delle fiabe. Non sono mancati giochi di vario tipo, musica, danza. Tutto
nell’atmosfera di carnevale.
Nelle classi prima, seconda e terza gli alunni hanno parlato della natura ed in
specifico degli uccelli, soprattutto quelli che vivono in Polonia nel periodo
invernale. L’obiettivo di questa tematica era anche sensibilizzare i bambini
all’aiuto che dobbiamo dare a questi animali. Nella seconda parte della lezione
e’ stato spiegato cosa vuole dire “il carnevale”. Si e’ prestato l’attenzione alla
lettera “ł”.
Nelle classi quarta e quinta e’ stato realizzato il laboratorio teatrale. Gli alunni
hanno parlato dei vari tipi di teatro. Hanno improvvisato anche uno spettacolo a
cui hanno partecipato dei burattini.
Nella classe dei più’ grandi gli alunni avevano approfondito le regole della
grammatica polacca, mentre nella seconda parte dell’incontro hanno preparato
dei giochi di carnevale per tutti.
Tutti con grande gioia e divertimento hanno partecipato l’ultima parte
dell’incontro. Tutto questo possiamo osservare nelle fotografie.