venerdì 5 aprile 2019

Wiosna, ach to ty?!
Primavera, sei tu?!


W sobotę 23.03.2019 zajęcia w Polskiej Ludotece Rodzinnej odbyły się w iście wiosennej aurze. To piękne słoneczne popołudnie zaczęliśmy od gier i zabaw na powietrzu z przedszkolakami i uczniami Szkoły Polonijnej w Veneto.Po kwadransie wspólnych zabaw udaliśmy się do parku w celu poszukiwania Marzanny, a pani Bernardeta Janiszewska opowiedziała dzieciom historię tej tradycji.  Po znalezieniu Marzanny i jej symbolicznym utopieniu, w parku pojawiła się kolejna niespodzianka - Pani Wiosna w kwiecistej sukni, za którą przebrała się pani Dagmara Przebinda.
Pani Wiosna rozmawiała z dziećmi o porach roku oraz pierwszych oznakach wiosny, po czym zaprosiła wszystkich do wspólnego sadzenia wiosennych kwiatów, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem młodszych jak i starszych uczniów. 
Po posadzeniu roślinek dzieci rozeszły się na zaplanowane zajęcia.

Starsze dzieci z panią Bernardetą zajęły się pracą z tekstem na temat wiosny. Przygotowały listę rzeczowników, przymiotników, i czasowników związanych z ogrodem wiosennym, na koniec każdy wykonał pracę plastyczną - portret Pani Wiosny.

Pani Agnieszka z drugą klasą dalej pracowała i pogłębiała temat pór roku i miesięcy.

Pierwsza klasa wraz z panią Dagmarą omówiła pierwsze oznaki wiosny, dzieci poznały między innymi nazwy wiosennych kwiatów oraz słynne przysłowie „W marcu jak w garncu". Wprowadzony został również w oryginalny sposób paradygmat sylaby SZ, gdzie dzieci losowały sylabki z „marcowego garnca” pełnego niespodzianek.

Dzieci przedszkolne po zabawach na powietrzu odkrywały budowę roślin. Według wzoru samodzielnie pokolorowały najbardziej znane wiosenne kwiaty, po czym z pomocą pani Moniki wykonywały kwiaty z krepy, jako upominek dla rodziców. Po podwieczorku przedszkolakom został zaproponowany temat o książkach. 
Na zajęciach pojawiły się pani Magdalena i pani Anna, które przygotowały lekcję biblioteczną i opowiedziały dzieciom o bibliotece, jej zawartości oraz tego jak powstaje książka. Nie brakowało zagadek i podchwytliwych pytań.

Przedszkolaki chętnie przedstawiły innym dzieciom ulubione tytuły książeczek, które przyniosły z domu. Po prezentacji wspólnie wykonaliśmy zakładki  do książek. Znakomicie wyszła przedszkolakom praca, gdzie słuchając tekstu pt. „Historia podróżującego słonia” musiały zilustrować każdą cześć jego podroży.

Po pracy plastycznej dzieci odgadywały tytuły książkowe na podstawie ilustracji ze słynnymi postaciami z książek dla dzieci.

Zajęcia biblioteczne odbyły się również w szkole.  Dzieci odgadywały pojęcia zagadek na temat książek. Odpowiadały na pytania: czy lubią czytać, co czytają, jakie książki podobają się im najbardziej? Książkami i tematem o bibliotece bardzo zainteresowane były oprócz przedszkolaków dzieci z młodszych klas.

Sabato 23.03.2019 le lezioni all’Ass. Ludoteca delle Famiglie Polacche si sono svolte in un’atmosfera molto primaverile. In questo bellissimo pomeriggio di sole abbiamo iniziato con giochi all'aperto.
Dopo 15 minuti di divertimento siamo andati al parco per cercare “Marzanna”. Durante la ricerca la maestra Bernadeta ha raccontato ai bambini la storia di questa tradizione polacca.
Dopo aver trovato “Marzanna” e dopo il suo simbolico annegamento, un'altra sorpresa è apparsa nel parco: stiamo parlando della Signora Primavera in carne ed ossa, in un abito floreale, per il quale si è prestata la maestra Dagmara Przebinda.
La Signora Primavera ha avuto una breve discussione con i bambini sulle stagioni dell'anno e sui primi segni della primavera, e poi ha invitato i bambini a piantare insieme i bei fiori primaverili.
Piantare i fiori ha riscosso un grande interesse da parte degli studenti. Dopo aver fatto i lavori, i “pollici verdi” hanno partecipato alle attività previste.
I bambini più grandi con la maestra Bernadeta hanno lavorato ad un testo sulla primavera. Hanno preparato una lista di sostantivi, aggettivi e verbi in lingua polacca relativi al giardino di primavera, e alla fine ognuno di essi ha fatto un lavoro artistico - un ritratto della Signora Primavera.
La maestra Agnieszka con la seconda elementare ha continuato a lavorare approfondendo il tema della stagione e dei mesi.
La prima classe insieme alla maestra Dagmara ha discusso dei primi segni della primavera, i bambini hanno avuto modo di conoscere: i nomi dei fiori primaverili e il famoso proverbio « a marzo [il tempo cambia] come in una pentola ». È stato introdotto anche il paradigma della sillaba “SZ”, dove i bambini traevano le sillabe dalla simbolica "pentola di marzo" piena di sorprese.
I bambini della scuola materna, dopo aver giocato all’aperto, hanno conosciuto la struttura delle piante in lingua polacca. Secondo i disegni proposti, hanno colorato i fiori primaverili più famosi e poi con l'aiuto della maestra Monika, hanno fatto dei fiori di carta crespa come pensiero per i loro genitori. Dopo la merenda ai bambini in età prescolare è stato offerto un tema sulla biblioteca e sui libri. Alle lezioni hanno partecipato la sig.ra Maddalena e la sig.ra Anna (le mamme dei due bambini), che hanno preparato una discussione sulla biblioteca, sui libri e su come viene realizzato ed utilizzato il libro. Non sono mancati gli indovinelli e le domande difficili.
I bambini hanno fatto conoscere volentieri agli altri i loro titoli preferiti tra i libri portati da casa. Dopo la presentazione abbiamo creato dei segnalibri. Tutto l'asilo ha fatto un ottimo lavoro dove, ascoltando il testo intitolato "La storia di un elefante in viaggio”, tutti hanno dovuto illustrare ogni parte del viaggio. Dopodiché i bambini hanno dovuto indovinare i titoli dei libri sulla base di illustrazioni con personaggi famosi dei libri per bambini.
A scuola si sono svolte anche le lezioni in biblioteca condotte dalla signora Magdalena e dalla signora Anna. Gli studenti hanno risposto alle seguenti domande: ti piace leggere?, che cosa leggi?, quali libri ti piacciono di più?