sabato 16 marzo 2019

Kolejna sobota w szkole i przedszkolu
Un altro incontro a scuola polacca

Po naszej udanej zabawie karnawałowej spotkaliśmy się ponownie 9 marca 2019 roku.
Dopo la bella e allegra festa di carnevale ci siamo incontrati di nuovo il 9 marzo 2019. 


Pierwsza część zajęć w grupie przedszkolnej odbyła się na zewnątrz. To właśnie w przyszkolnym parku przedszkolaki szukały oznak wiosny i zbierały je do magicznego wiaderka. Poznały też słownictwo związane z tematem wiosny. Po zabawach na powietrzu grupa przedszkolna powtarzała paradygmaty P, M. Wprowadzony został paradygmat L i K. Na sam koniec przedszkolakom z pomocą pani Moniki udało się wykonać kolorowe wiatraczki.
La prima parte dell’incontro con i bambini dai 3 ai 5 anni si è svolta nel giardino a fianco alla scuola. È lì che i bambini assieme alla maestra hanno cercato i primi segnali della primavera e poi li hanno raccolti nel “magico cestino primaverile”. I bambini hanno cnosciuto le parole collegate alla primavera.
Dopo la merenda i piccoli hanno ripetuto le sillabe con P e M, dopodiché hanno cominciato ad imparare le sillabe con L e K. Alla fine i bambini sono riusciti, con l’aiuto della maestra Monika, a fare delle girandole molto colorate. 

Równie dużo pracy mieli uczniowie szkoły. 
Il lavoro non è mancato nemmeno agli alunni della scuola. 


W klasie pierwszej pani Dagmara wprowadzała paradygmaty : s,z,k,g. Pierwszaki wykonywały ćwiczenia z sylabami w książkach oraz czytały zaproponowane im teksty.
Nella classe prima la maestra Dagmara ha insegnato e ripassato le sillabe con S, Z, K e G. Poi assieme hanno fatto esercizi sui libri e hanno letto i testi proposti.

W klasie drugiej pani Agnieszka powtarzała z uczniami słownictwo dotyczące pór roku i miesięcy. Po podwieczorku dzieciom została zaproponowana lektura książki I. Chmielewskiej pt. "W kieszonce". Ta zakończyła się wykonaniem pracy plastycznej własnej kieszonki. 

La classe seconda con la maestra Agnieszka ha ripetuto delle parole sulle stagioni e i nomi dei mesi. Invece dopo la merenda gli alunni hanno letto il libro “Nella tasca”, di I. Chmielewska. Dopo la lettura tutti hanno disegnato la propria “piccola tasca".

Klasa trzecia i czwarta z panią Barbarą omawiała najważniejsze rzeki Polski oraz jeziora Warmii i Mazur pracując z atlasem.  Uczniom zostały zaproponowane ćwiczenia i zabawy z mapą. Pani Bernardeta w klasie czwartej przeprowadziła temat związany z rodziną. Uczniowie przygotowali drzewa genealogiczne po czym prezentowały swoje rodziny. Na zakończenie wykonały też ćwiczenia związane z wykorzystaniem przymiotników w zdaniach.
Najstarsze dzieci z panią Barbarą mówiły o zamkach w Polsce. Poznali historię i funkcję zamków. Została im również przedstawiona historia o duchach i poszukiwaczach "złotego pociągu". Klasa starszaków na zajęciach z panią Bernadetą słuchała opowieści dziadków i pradziadków z płyty CD, którzy uczestniczyli w ważnych wydarzeniach historycznych. Dyskutowano o tym czym są ważne wydarzenia (święta państwowe, święta rodzinne i kalendarzowe), po czym uczniowie próbowali opisać ważne wydarzenia we własnych rodzinach. 
La classe terza e quarta con la maestra Barbara ha discusso dei più importanti fiumi polacchi e dei laghi di Varmia e Masuria lavorando contemporaneamente con l’atlante del mondo. Agli studenti sono stati proposti vari esercizi e giochi con il mappamondo. Dopo la merenda alla lezione con la maestra Bernardeta si è parlato della famiglia e della storia della famiglia. Gli studenti hanno preparato e poi presentato i propri alberi genealogici. Alla fine si sono esercitati sull’uso degli aggettivi nelle frasi.
Le classi più grandi con la maestra Barbara hanno parlato dei castelli in Polonia. Hanno potuto conoscere la storia e la funzione dei castelli. Durante la lezione hanno conosciuto la storia dei fantasmi e dei ricercatori del “treno d’oro”. Con la maestra Bernardeta invece gli studenti hanno ascoltato i racconti dei nonni e bisnonni sugli eventi più importanti avvenuti in Polonia. Poi tutti assieme hanno discusso su cos’è un evento importante (le feste nazionali, feste importanti nella vita della famiglia) e hanno cercato di raccontare gli eventi importanti accaduti nelle loro famiglie. 

Po tak wyczerpującym spotkaniu w Ludotece nie pozostaje nam nic innego jak tylko zaprosić wszystkich na kolejne spotkanie już 23 marca 2019. Do zobaczenia!
Dopo una giornata così intensa non ci rimane nient’altro che invitarVi al prossimo incontro già il 23 marzo 2019. Ci vediamo!