domenica 7 novembre 2010

Zabawy z Fryderykiem - warsztaty muzyczne
I giochi con Federico - laboratorio di musica

W sobotę, 6 listopada, uczniowie Szkoły Polonijej w Veneto przy Polskiej Ludotece Rodzinnej rozpoczęli realizację warsztatów muzyczno-wokalnych, opartych na muzyce i pieśniach Fryderyka Chopina. Pierwsze spotkanie muzyczne poprowadził polski pianista mieszkający w Veneto, Jakub Tchorzewski. Zapoznał dzieci z podstawowymi terminami muzycznymi, zaprezentował najbardziej znane utwory Chopina i opowiedział dzieciom a tańcach narodowych. Spotkanie zakończył krótki recital, jaki artysta zagrał dla wszystkich dzieci, nauczycieli i rodziców z Polskiej Ludoteki Rodzinnej.

Sabato 6 novembre, i bambini della Scuola Polacca del Veneto della Ludoteca delle Famiglie Polacche hanno iniziato a realizzare i laboratori di musica, basati sulle note e brani di Federico Chopin. Il primo incontro è stato condotto dal pianista polacco che vive nel Veneto, Jakub Tchorzewski. Ha spiegato ai bambini i termini tecnici della musica, ha presentato i brani più conosciuti di Chopin, ha racconatato e presentato i balli nazionali. L'incontro è stato finalizzato con un breve recital del pianista davanti al pubblico composto da tutti i bambini, insegnanti e genitori della Ludoteca.

Warsztaty muzyczno-wokalne zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
I laboratori di musica e canto sono stati realizzati grazie al supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.


Aby zobaczyć Galerię kliknąć/ Per visitare la Galleria cliccare: TUTAJ/QUI galleria