domenica 5 dicembre 2010

Zabawy z Fryderykiem - warsztaty wokalno-muzyczne
I giochi con Federico - il laboratorio di canto e musica

W dniu 4 grudnia 2010, mieliśmy ostatnie spotkanie z polskimi artystami, śpiewaczką Dominiką Zamarą i pianistą Jakubem Tchorzewskim. Artyści poprowadzili trzy spotkania: muzyczne, wokalne i wokalno-muzyczne. Opierając się na muzyce Fryderyka Chopina zapoznali dzieci z I klasy polonijnej szkoły podstawowej z pojęciem rytmu i z technicznym nazewnictwem w muzyce, uświadomili różnice pomiędzy podstawowymi polskimi tańcami, poprowadzili ćwiczenia oddechowe jakimi posługują się zawodowi śpiewacy, ale przede wszystkim zapoznali z najbardziej znanymi melodiami skomponowanymi przez Fryderyka Chopina.
Spotkanie zakończyło się krótkim recitalem dla wszystkich uczestników spotkań w Ludotece w wykonaniu artystów z udziałem dzieci. Na zakończenie wspólnych zajęć każdy z uczestników i artyści otrzymają płytę dvd z pamiątkowymi zdjęciami i filmem dokumentującym zajęcia, autorstwa Agnieszki Szambelan.


Warsztaty zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

Il 4 dicembre 2010 la nostra Ludoteca ha ospitato di nuovo i due artisti polacchi che vivono in Italia, la cantante lirica Dominika Zamara e il pianista Jakub Tchorzewski. Gli artisti hanno condotto 3 incontri: musicale, di canto e uno dedicato sia a musica che al canto. Basando sulle composizioni di Chopin hanno spiegato ai bambini cosa vuol dire il ritmo, quali sono i balli polacchi più popolari e perché sono diversi tra di loro, hanno insegnato gli esercizi che usano i cantanti professionali per preparare la voce al canto, ma sopratutto hanno fatto conoscere le musiche più belle scritte da Chopin...
L'incontro si è concluso con un breve concerto per tutte le famiglie che frequentano la Ludoteca con la partecipazione dei bambini della Ia elementare della nostra scuola che ha partecipato nel progetto.
Alla fine dei laboratori, tutti i protagonisti avranno un dvd completo delle foto e i filmati di tutte le attività fatte insieme, elaborato da Agnieszka Szambelan.

I laboratori sono stati realizzati grazie al sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.